6 بوستان در روستاهای بخش مرکزی میامی به بهره برداری رسید