تصاویر/کاروان دوچرخه سواری شهدای نردین در راه مشهد مقدس