بساط داعش را جمع می‌کنیم/ برخی جریانات سیاسی پژواک بیگانگان هستند