تصاویر/برگزاری مانورمنطقه ای تیم های بهداشت ودرمان اضطراری در میامی